лого на сайта: Нова Плей
Общи условия за ползване

Общи условия и правила за ползване на сайта play.nova.bg и мобилното приложение Nova Play за Android, Android TV и iOS

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия и правила (наричани за краткост „Общи условия“ или „Правила“) преди да използвате сайта play.nova.bg (наричан за краткост „Сайт“) и мобилното приложение на Nova Play за Android, Android TV и iOS (наричано за краткост „Приложение“).

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев“ No 10, телефон за контакт: + 359 2 805 00 00, e-mail: webup@ntv.bg, наричано по- долу за краткост „Нова“ или „Доставчик“, от една страна, и потребителите ползватели, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на сайта play.nova.bg и приложението Nova Play за операционни системи Android, Android TV и iOS.

2. С настоящите Общи условия се определят редът, начинът и условията, при които Нова предоставя на Потребителите си за ползване сайта play.nova.bg и приложението Nova Play за операционни системи Android, Android TV и iOS.

3. Общите условия влизат в сила от 29.04.2024г.

4. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, достъпили сайта play.nova.bg („сайта“) или приложението Nova Play („приложението“) независимо дали са регистрирани или не. Потребителите на сайта play.nova.bg или в приложението Nova Play приемат и декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и със стартиране ползването на услугата, достъпна чрез сайта или приложението се съгласяват с тях и се задължават да ги спазват при всяко ползване на услугата, включително с отварянето на подстраница от сайта или приложението, както и чрез натискане на електронна препратка към заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта.

5. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия и посетителят е длъжен да проверява за промени. Ако потребителят продължава да ползва услугите на сайта след промяна в Условията на ползване, той автоматично се съгласява с промените, които са настъпили междувременно.

II. Дефиниции

1. По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази, включително и когато са членувани и/или са употребени в множествено число, ще означават както следва:

а). „Потребител“ означава дееспособно физическо лице, което ползва Сайта и Приложението единствено за лично ползване, с нетърговска цел;

б). „Доставчик“ е „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443;

в). „Приложение“ означава мобилното приложението за Android и iOS, и приложението за Android TV, създадено и пуснато в експлоатация от Нова, носещо наименованието Nova Play;

г). „Сайт“ означава сайтът, администриран от Нова, а именно play.nova.bg. ;

д). „Услуга“ представляват заедно и поотделно сайтът play.nova.bg и приложението Nova Play, които Потребителят може да използва с всяко съвместимо устройство изрично и конкретно посочено в настоящите Общи условия и правила;

е). „E-mail“ (електронна поща) означава посочен от Потребителя електронен адрес, с който лицето се регистрира и идентифицира в Сайта и Приложението;

ж). „Парола“ означава съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с E-mail-а индивидуализира Потребителя/Абоната и му предоставя възможност за достъп до профил за извършване на валидни заявки за предлаганите от сайта и приложението Услуги. Паролата трябва да е с дължина от 8 до 20 - латински символи(a-z; A-Z), поне един голям, един малък и един специален символ от следните (!, @, #, $, %, ^, &, *) и поне една цифра(от 0 до 9), без отстояние между тях.

з). „Профил на Потребителя“ е отделна част в Сайта и Приложението, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на E-mail и Парола. В профила си Абонатът може да проследява всички свои сключени договори (заявени услуги);

и). „Устройство“ означава всяко мобилно устройство с общо предназначение – компютър, таблет, телевизор или телефон, отговарящо на изискванията, посочени в Раздел IV, т. 3 от настоящите Общи условия;

й). IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

к). „Директен маркетинг“ е предлагане на Потребител по пощата, E-mail, по телефона или по друг директен начин на информация за нови функционалности и съдържание на Сайта play.nova.bg и Приложението Nova Play, за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, на информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, както и извършване на допитване с цел проучване относно предлагани услуги.

III. Същност на предоставяните Услуги

Услугите, предлагани от Сайта и Приложението, включват получаване на достъп до гледане/слушане на предавания в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, подбран от Доставчика.

Обемът на съдържането може да варира в различните периоди от време, за което Доставчикът не носи отговорност.

Съдържанието може да съдържа реклами, да бъде по друг начин спонсорирано, или може да включва продуктово позициониране. Доставчикът не препоръчва никой рекламодател, продукт или услуга на трета страна, включена в Услугата, нито поема каквато и да е отговорност за такъв рекламодател, продукт или услуга на трета страна. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претенции или загуби, които могат да произтекат от ангажиране с рекламодател.

Съдържанието може да бъде достъпно само в определени държави и може да бъде обект на прекъсвания или други ограничения.

Услугата не предоставя възможност за записване на включените в каталога заглавия (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

IV. Технически изисквания и параметри

1. Достъпът до Сайта и Приложението може да се реализира при спазване на следните минимални технически изисквания:

за компютри – версии анонсирани през последните 12 месеца на уеб браузърите: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

за операционни системи iOS 12.0 или Android 6 и по-високи версии;

за Android TV с Android OS 5 или по-нова версия.

Нужно е да разполагате и с постоянна интернет свързаност, която да е с минимална скорост 1 Mbit/s за SD качество и 5 Mbit/s за HD качество.

Използването на ад блокери на реклами, води до спиране на възпроизвеждането на видео съдържанието.

V. Създаване на профил

1. Част от Услугите са достъпни без потребителят да е създал профил или да е направил плащане, но другата част от Съдържанието е достъпно само срещу регистрацията на Сайта или Приложението и/или заплащане на Абонамент.

2.1. Услугите: „История на гледанията“; „Добавяне в Следвай“ и „Добавяне в Гледай по-късно“ са достъпни само за потребители с активен профил.

2.2. Услугата: „Гледане на избрано съдържание от NOVA PLAY без реклами“ се предоставя само за потребители с активен профил и с активен абонамент.3. Създаване на профил се осъществява на базата на заявка, подадена през Сайта или Приложението, като за целта Потребителят следва:

- да създаде регистрация с E-mail и Парола;

- да упражни правото си да получава или откаже получаването на Директен маркетинг;

- да се съгласи предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за ползване на услугите, предоставяни чрез play.nova.bg и Nova Play;

За целта Потребителят следва да маркира с отметка полето за съгласие в регистрационната форма и да натисне виртуалния бутон „Регистрирай се“.

VI. Права и задължения на Потребителя/Абоната

1. Потребителят има право да получава от Нова подробна информация и отговори на поставени въпроси, включително да получава съдействие за решаване на проблеми, свързани с ползването на Услугите в срокове, съгласно настоящите Общи условия;

2. Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на Услугите, предоставяни от Сайта и Приложението, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове, настоящите Общи условия и правилата за ползване;

3. Потребителят носи отговорност за опазване на своите E-mail и Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия E- mail и Парола. Потребителят се задължава да информира незабавно Доставчика, в случай че научи за каквато и да било злоупотреба или неразрешено ползване на потребителските му идентификатори - E-mail и Парола;

4. Потребителят се задължава да не записва, редактира, изменя, възпроизвежда, тиражира, публикува, препродава или разпространява по какъвто и да било начин съдържанието, до което му е предоставен достъп чрез Услугата. Всяко такова ползване на съдържанието извън обичайното гледане за лични и некомерсиални цели ще се счита за нарушение на Закона за авторските права и сродните му права и останалото приложимо законодателство. Потребителят/Абонатът се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите Услуги, съобразно посочените дефиниции и условията на настоящите Общи условия и правила;

5. Потребителят се задължава да не препродава, да излъчва или да позволява излъчването на Услугите в обществени или публични места или да използва по какъвто и да е било начин Услугата за търговски цели, като гарантира, че Услугата ще се ползва в помещения с ограничен достъп, предназначени за трайно ползване от конкретния Абонат;

6. Потребителят има право да бъде информиран за нови функционалности и съдържание на Сайта play.nova.bg и мобилното приложение Nova Play, включително и за ново съдържание, за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. В случай, че иска да получава посочената информация, Потребителят следва да заяви съгласието си неговите лични данни да бъдат обработвани от Доставчика за целите на Директния маркетинг;

7. Съгласието на Потребителя личните му данни да бъдат обработвани за целите на Директен маркетинг включва: а). съгласие на Потребителя да получава чрез неговите данни за контакт или чрез функционалностите на Сайта и/или Приложението информация за нови функции и съдържание на Сайта play.nova.bg и Приложението Nova Play, за налично съдържание или промоции/ отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и б). съгласие на Потребителя да участва в допитвания с цел извършване на проучване относно предлагани услуги.

8. Потребителят може да заяви съгласието си за извършване на Директен маркетинг, както при извършване на регистрацията за ползване на Услугата, така и във всеки следващ момент до Прекратяването на регистрацията. Съгласието се предоставя като Потребителят маркира с отметка съответното допълнително поле за съгласие за Директен маркетинг, включено в регистрационната форма за ползване на Услугата и/или в Профила на Потребителя. След предоставяне на съгласие за Директен маркетинг от страна на Потребителя Доставчикът започва да предоставя услугите по директен маркетинг чрез данните за контакт на Потребителя или чрез функционалностите на Сайта и/или Приложението. Потребителят има право във всеки момент да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на Директния маркетинг и да оттегли предоставеното съгласие, като влезе в своя Профил, въвеждайки своето потребителско име и парола на play.nova.bg и отмени своето съгласие. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица за целите на Директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване по реда на предходното изречение.

9. Потребителят следва да има предвид, че Доставчикът по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на парола за достъп до Профила на Потребителя и в тази връзка не следва да предоставят Паролата си в отговор на подобни искания.

Доставчикът не е задължен да следи за неправомерни опити за достъп до профил на Потребител.

10. При неспазване на което и да е задължение по настоящите Общи условия или в случай че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на Потребителя, Доставчикът има право незабавно да ограничи предоставянето на Услугите или да прекрати едностранно достъпа до Услугите на Абоната, или да откаже подновяването/продължаването на Услугите с него.

VII. Неправомерно поведение или неразрешени действия на Потребителя

По смисъла на настоящите Общи условия неправомерно поведение или неразрешени действия включват, но не се изчерпват до: а). промяна, адаптиране или декриптиране на каквато и да е част от съдържанието и изтеглянето му за съхранение на устройство на Потребителя; б). хакерство/неоторизиран достъп или опит за хакване/неоторизиран достъп на IT системата, свързана със Сайта или Приложението ; в). събиране на информация за други Потребители с каквато и да е цел (включително Паролите, E-mail адреси, данни от Профили на Потребителите и други); г). преформатиране или редактиране на която и да е част от Сайта или Приложението; д). публикуване на материалите, свързани със Сайта, Приложението и Услугите, които се разпространяват чрез тях ; е). създаване на потребителски идентификатори посредством автоматични средства или чрез измама; ж) използване на ад- блокери с цел блокиране на рекламното съдържание.

VIII. Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът предприема действия и носи отговорност за отстраняване на повреди, настъпили по вина на Нова, и привеждане на Услугите в състояние на нормална работа във възможно най-кратки срокове след отпадане на причините за това.

2. За повреди, появили се при нормални условия на работа, Доставчикът поема задължението да ги отстрани в най-кратки срокове в зависимост от характера на причините за повредите.

3. Потребителят се съгласява, че в хода на ползване на Услугата, IP-адресът му, началният и крайният момент на посещението, видът на браузъра и операционната система ще бъдат записани от Доставчика. Докато Потребителят/Абонатът разглежда Сайта или Приложението, системата може да изпрати до устройството на Потребителя/Абоната анонимен за приложението идентификатор на посетител – „бисквитки“ (cookies). Информация за бисквитките и управлението им се съдържа на https://play.nova.bg/privacy. Потребителят/Абонатът може да откаже съхраняването и/или достъпа на избрани от него бисквитки като промени настройките на браузъра, който използва. Потребителят/Абонатът е информиран, че при ограничаване на разрешенията за бисквитките Доставчикът може да бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на Услугата. Потребителят/Абонатът е информиран и се съгласява, че някои видове бисквитки са задължителни за изправното функциониране и сигурността на Услугата и нямат възможност да бъдат ограничени или забранени освен чрез преустановяване на ползването на Услугата.

4. Сайтът и Приложението може да съдържат линкове към други страници или интернет ресурси. Доставчикът не контролира и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се в тези линкове.

5. Доставчикът не носи отговорност за неправилно използване на Сайта и Приложението.

IX. Спиране и прекратяване на предоставянето на Услугите

Нова си запазва правото да спира и/или прекратява временно предоставянето на Услугата в следните случаи:

1. при планирана профилактика или мероприятия свързани с подобряване на качествени параметри на Услугата, както и авария;

2. при спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;

3. при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;

4. когато Потребителят ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други потребители на Доставчика или им причинява вреди;

5. когато Потребителят предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията по тези Общи условия;

6. в резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване възможността за предоставяне на Услугата, от всяка от страните с писмено/електронно уведомление;

7. едностранно, без предизвестие, в случай че Потребителят не е отстранил нарушението на някое от задълженията си;

8. при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата. Нова ще уведоми Потребителя за прекратяването като посочи причината за липса на техническа възможност.

X. Отговорност за неизпълнение

1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Нова не отговаря пред Потребителя/Абоната за:

- липса на умения от страна на Потребителя/ Абоната да използва Услугата;

- претенции от трети лица срещу Потребителя/Абоната при и по повод ползване на Услугата;

- повреди по мрежата за достъп до интернет, които правят технически невъзможно предоставянето на Услугата, както и за всички други случаи при които прекъсването на излъчването се дължи на обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика;

- вреди, причинени на трети лица, при използване на Услугата от Потребителите/ Абонатите, както и използването на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата.

3. Нова не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в страната, Абонатът не може да ползва частично или напълно възможностите на Услугите, предоставяни Доставчика.

4. Нова не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на Абоната, прекъсване на токозахранване при Абоната, отказ на оборудване при/от Абоната, неправилно въвеждане на кодове за достъп, прекъсване на интернет връзката при Абоната, проблеми на интернет доставчика, проблеми в Apple Store или Google Play, както и проблеми при използваните интернет браузъри - Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и др., недостатъчна свързаност, атмосферни и други природни условия, възпрепятстващи коректното ползване на Услугата, или в други случаи, независещи от Доставчика.

XI. Интелектуална собственост, авторски и сродни права

1. Всички права върху Сайта и Приложението, както и тяхното съдържание, са обект на интелектуална собственост на Нова и/или свързани с Доставчика лица и са защитени в съответствие с българското законодателство.

2. Съдържанието на Услугата включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, технологии, търговски марки, домейн на Сайта с всичките му елементи (словно, графично и звуково оформление). То е изключителна собственост на съответния му притежател, а именно „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Ето защо Абонатът се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да е било информация, обект на защита.

3. Всички права върху съдържанието, достъпно чрез Сайта и Приложението, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, което по силата на действащото българско законодателство се санкционира.

XII. Лични данни

1. Лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

2. „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД с ЕИК 205738443 е администратор на лични данни по смисъла на действащото приложимо законодателство. Данните за идентификация и контакт с „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД като администратор на лични данни са посочени в началото на настоящите Правила. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни са dpo@ntv.bg.

3. Във връзка с предоставянето на Услугата Доставчикът събира и обработва определени лични данни и друга информация за Потребителя/Абоната, чрез които Потребителят/Абонатът би могъл да бъде идентифициран. С приемането на тези Правила, Потребителят/Абонатът се считат за информирани, че част или всички от данните, които предоставят или са представили на Доставчика и чрез които може да бъде идентифициран, включително потребителско име, адрес на електронна поща, две имена, и всяка друга информация, чрез която може да бъде идентифициран, са лични данни и са обект на защита от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни, както и на останалото приложимо законодателство. Потребителят/Абонатът декларират, че личните данни и всяка друга информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.

4. При извършване на регистрация за ползване на Услугата Потребителите предоставят на Доставчика информация относно своите име и фамилия, адрес на електронна поща, като въвеждат в регистрационната форма и избрана за целите на регистрацията Парола. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

5. За удостоверяване на извършена регистрация на Потребител Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на сървъра си IP адреса на регистриран Потребител, данни за началния и крайния момент на посещението, за вида на браузъра и операционната система, модела на устройството, използвани от Потребителя както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на съответния Потребител и за възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

6. Потребителят/Абонатът на Услугата следва да имат предвид, че Доставчикът при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за Потребителите, които а). разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или б). се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугата, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Доставчика.

7. Потребителят/Абонатът е информиран , че Доставчикът обработва личните данни на Потребителя/Абоната за следните цели: а). сключване и изпълнение на договор между Потребителя и Доставчика за ползване на Услугата съгласно настоящите Общи условия, както и реализиране на правата и интересите на Потребителя и на Нова, свързани с ползването и предоставянето на Услугата; б). осъществяване на Директен маркетинг по смисъла на настоящите Обши условия и в). изчисляване на броя потребители на Услугата и други статистически цели. Доставчикът няма право да използва данните за цели, различни от посочените в настоящите Общи условия.

8. Обработването на личните данни на Потребителя за целите по т. 7, б. а). е необходимо за активиране на Услугата и изпълнението на сключения между Потребителя и Доставчика договор за ползване на Услугата съгласно настоящите Общи условия. Посоченото обработване се извършва и на база предоставеното съгласие на Потребителя с настоящите Правила. Обработването на личните данни на Потребителя от Доставчика за целите т. 7, по б. б). се извършва на база на изрично и отделно предоставено съгласие на Потребителя/Абоната за обработване на личните му данни за целите на осъществяване на Директен маркетинг по смисъла на настоящите Правила. Обработването на личните данни на Потребителя за статистически цели се извършва на база предоставеното съгласие на Потребителя/Абоната с настоящите Правила.

9. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли предоставеното при регистрацията съгласие неговите лични данни да бъдат обработвани за сключване и изпълнение на договор за ползване на Услугата, предоставяна чрез сайта play.nova.bg и мобилното приложение Nova Play при настоящите Общи условия. Оттеглянето на посоченото съгласието води до прекратяване на договора за ползване на Услугата, сключен съгласно настоящите Общи условия. Съгласието с Общите условия може да бъде оттеглено при условията за деактивиране на Услугата – чрез писмено съобщение до Доставчика на електронен адрес webup@ntv.bg. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли и съгласието си неговите лични данни да бъдат обработвани за целите на Директния маркетинг, в случай, че е предоставил такова. С оттеглянето на съгласието за Директен маркетинг сключеният между Потребителя/Абоната и Доставчика договор за предоставяне на Услугата, съгласно настоящите Общи условия, запазва действието си, но ще бъде преустановена възможността Потребителят/Абонатът да получава допълнителни услуги и информация, свързани с нови функционалности и съдържание на play.nova.bg и мобилното приложение Nova Play, включително и информация за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли и предоставеното при регистрацията съгласие неговите лични данни да бъдат обработвани за статистически цели, като в този случай предоставянето на Услугата, съгласно настоящите Общи условия, ще продължи.

10. Потребителят/Абонатът е информиран, че оттеглянето на съгласието му не засяга законосъобразността на обработването на личните данни на Потребителя/Абоната, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

11. Потребителят/Абонатът е информиран и се съгласява, че за целите на предоставянето на Услугата Доставчикът може да предостави достъп до лични данни на Потребителите на следните лица: а). ръководни и експертни служители на Доставчика, които действат под ръководството на Доставчика в качеството му на администратор на лични данни и обработват лични данни на Потребители/Абонати в изпълнение на служебните си задължения, свързани с Услугата; б). „БИАНОР СЪРВИСИЗ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175044321, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Оборище, ул. „Черковна“ No78, което юридическо лице въз основа на Договор за предоставяне на софтуерни услуги, предоставя услуги по техническа поддръжка във връзка с Услугата; в). Платежни контрагенти, чрез които се извършва заплащането на свързаните с ползването на Услугата такси, включени в този списък; г). други оправомощени от Доставчика лица, които подпомагат Доставчика за предоставянето на Услугата. В нормативно установени случаи Доставчикът предоставя лични данни на Потребителите на компетентните държавни органи, институции и лица, съгласно предвидените в закона условия и процедури. Предоставянето на данни на трети лица се осъществява при гарантиране на подходящи технически и организационни мерки за сигурност на всеки един трансфер на данни.

12. Периодът на обработка на личните данни на Потребителите започва с регистрацията и завършва с Прекратяването на регистрацията на съответния Потребител/Абонат. Прекратяването на регистрацията може да се основава на доброволното решение на Потребителя/Абоната или да бъде инициирано от Доставчика. Доставчикът може да поиска Прекратяване на регистрацията на Потребителя/Абоната при наличието на причини, включително, но не ограничени до, неправомерни действия на Потребителя/ Абоната, основания за спиране или преустановяване предоставянето на Услугата, прекратяването на договорните отношения между Доставчика и Потребителя, в случаите по т.4.4., Раздел V и др.

13. Предоставените от Потребителя/Абоната лични данни се заличават от Доставчика в следните срокове: а). в случай че Потребител/Абонат оттегли съгласието си с Общите условия и/или заяви Прекратяване на регистрацията съгласно Раздел V, т.4 от настоящите правила, в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаване на посоченото изявление Доставчикът ще закрие Профила на Потребителя/Абоната и ще заличи всички данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва; б). в случай, че Прекратяването на регистрацията на Потребителя бъде инициирано от Доставчика, Доставчикът деактивира Услугата и в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на такова деактивиране закрива Профила на Потребителя/Абоната и заличава всички лични данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва; в). в случай, че Услугата не бъде активно използвана от Потребител/Абонат в продължение на повече от 12 (дванадесет) месеца, Доставчикът служебно деактивира Услугата и в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на такова деактивиране закрива Профила на Потребителя/Абоната и заличава всички лични данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва. „Активно използване на Услугата“ по смисъла на предходното изречение означава в посочения период Потребителят да е извършил логване в своя профил, отваряне на Приложението или поне еднократно заплащане на който и да е от абонаментните планове, посочени в настоящите Правила.

14. Доставчикът заличава данни на Потребител/Абонат и когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

15. Доставчикът се задължава да обработва, използва и съхранява всички лични данни на Потребител/Абонат законосъобразно и добросъвестно, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни, съхранява и обработва данните само в цифров формат. За да се гарантира сигурността на данните на Потребител/Абонат и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, Доставчикът предприема необходимите специални технически и организационни мерки за защита, като извършва и периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни и прилаганите мерки. Мерките за защита на данните на Потребител/Абонат, предприети от Доставчика, са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

16. Потребителят/Абонатът има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, съхранявани от Доставчика. При упражняване на правото си на достъп Потребителят/Абонатът има право по всяко време да поиска от Доставчика: а). потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; б). съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; в). информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Потребителя/Абоната. Доставчикът предоставя горната информация безплатно. При смърт на Потребител/Абонат - физическо лице правото на достъп до съхраняваните за него лични данни се упражнява от неговите наследници, които следва да се удостоверят по надлежния ред.

17. Потребителят/Абонатът има право по всяко време да поиска от Доставчика да: а). заличи, коригира или блокира лични данни на Потребителя/ Абоната, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да б). уведоми третите лица, на които са били разкрити лични данни на Потребителя/Абоната относно всяко заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, извършено в съответствие с б. а)., с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

18. Правата на Потребител/Абонат по т. 16 и т. 17 се осъществяват с лично писмено заявление до Доставчика в качеството му на администратор на лични данни. Такова заявление може да бъде отправено и по електронен път, като бъде подписано с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Освен от Потребителя/Абоната, заявлението може да бъде отправено и от изрично упълномощено от Потребителя/Абоната лице чрез пълномощно.

19. Заявлението следва да съдържа: а). име, адрес и други данни за идентифициране на съответния Потребител/Абонат; б). описание на искането; в). предпочитана форма за предоставяне на информацията по т.16; г). подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

20. Доставчикът може да предостави информацията по т. 16 под формата на устна или писмена справка. Потребителят/Абонатът може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

21. Доставчикът разглежда заявлението по т. 16 и т. 17 и се произнася по тях в 30- дневен срок от датата на подаване на съответното заявление. Посоченият срок може да бъде удължен от Доставчика или изрично оправомощено от него длъжностно лице до 60 (шестдесет) дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Доставчика. Доставчикът отказва достъп до лични данни на Потребител/Абонат, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено или ограничено със закон. Доставчикът писмено уведомява заявителя за решението да предостави или не съответната информация. Уведомяването се извършва лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

22. Потребителят/Абонатът има право да възрази пред Доставчика срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, Доставчикът преустановява обработването на съответните данни изобщо или за конкретна цел. Правата на Потребителя/Абоната да възрази срещу обработването на данните му за целите на Директен маркетинг са посочени в Раздел VIII, т. 7 от настоящите Правила.

23. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят/Абонатът потвърждава, че а). е уведомен относно правата и задълженията си, посочени в настоящите Правила; б). доброволно предоставя личните си данни и всяка друга информация, която предоставя във връзка с Услугата и в). заявява свободно своето информирано и недвусмислено съгласие Нова да събира и обработва, в т.ч. и да предоставя на посочените в тези правила трети лица, личните данни на Потребителя/Абоната и всяка друга информация, предоставена от Потребителя/Абоната, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и съгласно посочените в настоящите Правила условия и цели.

24. Сайтът и/или Приложението могат да съдържат препратки или линкове към интернет страници, поддържани от трети лица, чиито дейности по обработка на данни Доставчикът не контролира. Предупреждаваме всеки Потребител/Абонат, че ако кликнат върху такъв линк, те ще бъдат препратени към интернет страници на тези трети страни. Доставчикът не упражнява контрол върху такива страници и лица и, съответно, не може да поеме никаква отговорност за прилаганите от тях способи за обработване на личните данни на посетителите им и свързаните с това мерки и процедури за защита на личните данни. Преди да започнат да използват съдържанието или услугите, предоставяни от интернет страници, към които Сайтът и/или Приложението препращат, Потребителят/Абонатът следва да се запознаят с публикуваните на тези интернет страници условия за поверителност и други правила и процедури, засягащи личните данни и други лични права на посетителите им. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли за конкретен Потребител/Абонат в резултат на осъществен достъп до и/или използване на такива интернет страници, включително и в случай на нарушени техни права, свързани със защитата на личните им данни.

XIII. Допълнителни разпоредби

1. За всички неуредени в Общите условия въпроси за предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на Действащото българско законодателство.

2. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали разпоредби.

3. Всички евентуални спорове, възникнали между Доставчика и Потребителя/Абоната във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящите Общи условия, ще се решават от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а когато това се окаже невъзможно – от съответния компетентен съд в град София. Приложимият език при такива възможни противоречия ще е българският.

4. Всякакви въпроси от страна на Потребителя относно предоставянето на Услугата, цени и условията на плащане, абонаментни планове, технически проблеми, прекратяване на правоотношенията, поддръжка и други могат да се отправят на webup@ntv.bg.

Утвърдил:

Дирк Геркенс, Управител