лого на сайта: Нова Плей
иконка профилВход
Общи условия за ползване
Условия за ползване на сайта Nova Play

Тези условия са задължителни за всички посетители на сайта Nova Play, собственост на „Нова Броудкастинг Груп” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб № 41, Порше Бизнес Център, наричано за краткост НБГ. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на НБГ;
  • "УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта – архив на съдържанието, собственост на „НБГ“ АД и други сродни функционалности;
  • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което НБГ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
  • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др... Посетителите на сайта следва да прочетат и да се съгласят с тези условия преди регистрация в сайта. НБГ си запазва правото да прекрати достъпа до Nova Play на потребители, когато Условията за ползване не се спазват. Системното и грубо нарушаване на тези Условия може да доведе до наказателно производство и съд.

1. НБГ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация, бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
1.1 Във връзка с обработването на лични данни от страна на НБГ в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:
а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;
б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;
е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисия за защита на личните данни.
з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттеглите по всяко време. В този случай НБГ ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.
2. Отговорност Посетителят е отговорен за действията си, които предприема в Nova Play. Ако действията му са в противоречие с т.4, т.6 или т. 8, може да му бъде спрян достъпа до сайта, или да бъде даден под съдебна отговорност.
3. Права за интелектуална собственост Цялото съдържание на Nova Play е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Всички авторски и сродни права на интелектуална собственост, свързани с услуги на сайта са собственост или лицензирани от НБГ. Нарушението на тези закони включва (в случаите, когато това не е изрично разрешено) изтегляне на съдържанието, копиране, разпространение и публично показване на съдържанието. Нарушение на тази разпоредба може да доведе до съд и наказателно производство.
4.1. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията НБГ в качеството си на доставчик на линейни медийни услуги, поема задължение да записва предоставените за разпространение от негова страна програми и предавания и да съхранява записите от тях в продължение на 3 /три/ месеца, считано от датата на излъчване на предаването.
4.2. Лице, което твърди, че е било засегнато в предаване, има право на достъп до съответния архив и на копие от записа, направено за негова сметка. Всички искания за записи от излъчени предавания и/или части от предавания, за да бъдат уважени, следва да постъпят в деловодството на НБГ в законоустановения за това срок. Записи на материали на постъпилите в срока искания се предоставят след заплащане на сумата от 50 /петдесет/ лева на запис. Сумата може да бъде платена на място, в рамките на всеки делничен ден в часовия диапазон 9.00 ч. до 17.30 ч. на адреса на „НБГ” АД - гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5 - рецепция, лице за контакт: г-жа Любляна Борисова, тел. 02/80 50 000 или по следната банкова сметка в лева - BG20TTBB94001524014459, BIC CODE: TTBBBG22, Банка - „Сосиете Женерал Експрес Банк“ АД.
4.3. За всички държавни и местни органи на управление записите се предоставят безплатно.
4.4. Записът се изготвя в рамките на 3 /три/ дни от входиране на искането, като се предоставя на лицето, подало искането, лично или чрез пълномощник. В случаите, когато записът се получава чрез пълномощник в деловодството на НБГБГ, следва да бъде представен оригинал от съответното писмено пълномощно.
4.5. НБГ гарантира, че запис е идентичен като програмно съдържание с излъченото в ТВ ефир, единствено в случаите, когато той е предоставен от деловодството на НБГ съобразно условията по-горе.
4.6. По отношение на материалите, излъчени по някоя от ТВ програмите, собствени на НБГ и впоследствие публикувани в интернет или на платформата Нова Плей (play.novatv.bg) или разпространени по друг начин, НБГ не гарантира, че същите са напълно идентични с излъченото в ТВ ефир. Тези записи могат да съдържат добавен, премонтиран или съкратен материал.
4.7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да имат предвид и факта, че НБГ не разполага със софтуер, който да конвертира материали от DVD носител на хартиен носител, с оглед на което всички подобни искания за конвертиране на предаване и/ или части от предаване ще бъдат отказани.
5. Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези сайтове не се контролират от Нова телевизия и Нова Броудкастинг Груп не носи отговорност за съдържанието и функционалността на такива сайтове.
6. Промени в условията за ползване Нова Броудкастинг Груп може да променя тези условия за ползване и посетителят е длъжен да проверява за промени. Ако посетителят продължава да ползва услугите на сайта след промяна в Условията на ползване, той автоматично се съгласява с промените, които са настъпили междувременно.
7. За да използва сайта, потребителят трябва да има необходим софтуер и хардуер, които да поддържат Nova Play. Това включва последна версия на браузъра и видео плейъра, които ползва.
8. Посетителят не трябва да използва сайта по начин, който може да навреди и да го направи неработещ, претовари или влияе на другите посетители да използват услугите на сайта. Посетителите не могат да се опитват да получат неоторизиран достъп до компютърната система, мрежа, съдържанието или информацията на сайта.
Тези условия за приети от управителните органи на „Нова Броудкастинг Груп“ АД на 01.01. 2019г.